A.S. — десять важных изменений в законе с 2014 года

1. Povinná úprava zakladatelských dokumentů

Akciové společnosti jsou povinny přizpůsobit do konce června 2014 své zakládací dokumenty tak, aby neodporovaly donucujícím ustanovením zákona, a doručit je do sbírky listin.

2. Založení akciové společnosti

Nadále je možné založit akciovou společnost již jen jednorázově, protože se upouští od založení na základě veřejné nabídky akcií.

3. Akcie

Nadále platí, že základní kapitál je rozvržený na určitý počet akcií. ZOK výslovně upravuje nesplacené a nevydané akcie a možnost jejich převodu.

4. Valná hromada

Nejvyšším orgánem akciové společnosti nadále zůstává valná hromada, na které akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti.

5. Dualistický model

Stanovy akciové společnosti musí obsahovat údaj o tom, jaký systém vnitřní struktury společnosti byl zvolen a pravidla pro určení počtu členů představenstva a dozorčí rady.

6. Monistický model

Pokud se společnost rozhodne pro tento model vnitřní struktury společnosti, pak statutárním orgánem bude statutární ředitel, kterému také náleží obchodní vedení společnosti.

7. Změna úpravy odměňování členů orgánů společnosti

Zákon o obchodních korporacích stanoví, že je nutné přizpůsobit ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně členů orgánů společnosti do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak platí, že je výkon funkce bezplatný.

8. Změna úpravy podle § 196a obchodního zákoníku

Nově obdobnou situaci reguluje ustanovení § 255 ZOK, podle kterého budou omezení v něm uvedená platit jen 2 roky od vzniku společnosti.

9. Povinnost společnosti zřídit internetové stránky společnosti

Akciové společnosti jsou od 1.1.2014 povinny mít internetové stránky společnosti.

10. Povinnost akcionáře mít bankovní účet ve státě, který je členem OECD

Do seznamu akcionářů se zapisuje také číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem OECD.

Related posts:

Запись опубликована в рубрике Компания в Чехии, Налоги в Чехии, Справочная информация. Добавьте в закладки постоянную ссылку.